1 vizatim me laps në letër fletëpalosjeje tregon një grua me gërsheta, një fëmijë djalë dhe një foshnjë duke hipur në një kalë galopant. Vizatim ne gjendje te mire.