1 vizatim me laps në letër fletëpalosje tregon tre fëmijë me kostume popullore kombëtare me duart e ngritura. Disa rrudha në anën e poshtme majtas, por vizatimi është në gjendje të mirë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK