1 vizatim me laps në letër fletëpalosje tregon tre fëmijë me kostume popullore kombëtare me duart e ngritura. Disa rrudha në anën e poshtme majtas, por vizatimi është në gjendje të mirë.