1 vizatim me laps me ngjyra tregon figurën e fytyrës së rosës që goditet me objekt. Vizatimi është në gjendje shumë të mirë.