1 vizatim me laps me ngjyra tregon figurën e fytyrës së rosës që goditet me objekt. Vizatimi është në gjendje shumë të mirë.

Book to AQSHF
Watch a motion picture in AQSHF's cinema, or plan a tour to know more about us, or use our archive docs & records for studying.
BOOK