Foto-negativë origjinalë të ndryshëm për repartin e teknicienëve.