Foto-negativë origjinalë të ndryshëm për punonjësit në ofiçinën e aparateve.