Foto-negativë origjinalë me ngjyra për pllakatet e ndryshme të filmit artistik.