Jani Nano Niko Theodhosi Hamdi Ferhati Pashko Como Ilia Terpini