Hamdi Ferhati Sokrat Musha Niko^Theodhosi Pashko Como Saim Kokona