shq   eng
 
 
 
HOME
Main Page
Functioning of CSFA
LEGAL FRAMEWORK
Law on Cinematography
CINEMA OF CSFA
Screenings
ONLINE ARCHIVES
Watch online
 
CSFA
  Drejtoria AQSHF
SHPALLJE FITUESI PËR VENDET VAKANTE: 1. specialist finance dhe 2. teknik i mesëm
SHPALLJE FITUESI PËR VENDIN VAKANT Specialist (financë)

Në përfundim të konkursit për pozicionin e punës Specialist (financë), kategoria e pagës IV-a në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit në zbatim të Ligjit 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si dhe të Urdhrit të Kryeministrit nr. 136, datë 28.4.2014 “Për miratimin e organikës dhe të strukturës së Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit”, AQSHF njofton se është shpallur fitues për pozicionin e punës Specialist (financë), Znj. Majlinda Këlliçi.

DREJTOR
Marinela Ndria


SHPALLJE FITUESI PËR VENDIN VAKANT Teknik i mesëm

Në përfundim të konkursit për pozicionin e punës “Teknik i mesëm”, në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit, në zbatim të Ligjit 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, si dhe rregullores së brendshme së Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit, AQSHF njofton se është shpallur fitues për pozicionin e punës “Teknik i mesëm” Z. Gjergj Nathanaili.

DREJTOR
Marinela Ndria


Bashkëlidhur Njoftimi zyrtar.  Central State
Film Archive

Copyright © 2022
   
  HOME     CSFA     LEGAL FRAMEWORK     CINEMA OF CSFA     ONLINE ARCHIVES