shq   eng
 
 
 
HOME
Faqja kryesore
Funksionimi i AQSHF-së
KUADRI LIGJOR
Ligji për kinematografinë
KINEMAJA
Programi i shfaqjeve
ARKIVA ONLINE
Shih film online
 
AQSHF
  AQSHF
SHPALLJE VENDI VAKANT PUNE “Teknik i mesëm”
Njoftim për vend të lirë pune “Teknik i mesëm” në Sektorin e Dixhitalizimit, Restaurimit, Mirëmbajtjes Teknike në AQSHF.

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Rregullores së Brendshme të AQSHF-së, si dhe legjislacionit të R.Sh-së në fuqi, shpallet njoftimi për vënd të lirë pune Teknik i mesëm” (Kategoria VI) në Sektorin e Dixhitalizimit, Restaurimit, Mirëmbajtjes Teknike në AQSHF si më poshtë:

·              Mënyra e aplikimit

Të gjithë kanditatët e interesuar për t’u punësuar si Teknik i mesëm” në Sektorin e Dixhitalizimit, Restaurimit, Mirëmbajtjes Teknike në AQSHF, duhet të paraqesin pranë zyrës së protokollit të Institucionit në një dosje dokumentacionin e mëposhtëm deri më datë 05.05.2022, nga ora 09:00 deri në orën 16:00.

·              Dokumentacioni ligjor që duhet të paraqesin kandidatët:

·              Kërkesë për t’u punësuar si “teknik i mesëm” në Sektorin e Dixhitalizimit, Restaurimit,  Mirëmbajtjes Teknike në AQSHF

·              Të ketë kryer studimet e mesme, brenda ose jashtë vendit.

·              Diplomë e përfundimit të shkollës së mesme dhe listë notash të noterizuar.

·              Fotokopje e dokumentit të identitetit

·              Vërtetim i gjendjes gjyqësore.

·              Raport mjeko-ligjor.

·              Një kopje të Curriculum Vitae bashkëngjitur me Foto, (veprimtaria e 2 viteve të fundit e vërtetuar).

·              Kërkesa të posaçme  

·              Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 2 vjet në institucione të ngjashme

·              Të ketë aftësi të mira komunikimi individuale dhe në grup.

·              Të ketë njohuri të mira teknike, elektrike si dhe në përdorimin e kompjuterit në programet Office.

·              Shpallja e fituesit

·              Shpallja e fituesit do të publikohet me anë të një njoftimi në internet, në faqen zyrtare të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit.     


Dokumentacioni i kërkuar të dorëzohet në zyrën e protokollit në AQSHF ose në rrugë postare brenda datës 05.05.2022 në adresën:

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit
Rr. "Aleksandër Moisiu", 76/1
Tiranë 1005
  Arkivi Qëndror
Shtetëror i Filmit

Copyright © 2022
   
  HOME     AQSHF     KUADRI LIGJOR     KINEMAJA     ARKIVA ONLINE