shq   eng
 
 
 
HOME
Faqja kryesore
Funksionimi i AQSHF-së
KUADRI LIGJOR
Ligji për kinematografinë
KINEMAJA
Programi i shfaqjeve
ARKIVA ONLINE
Shih film online
 
AQSHF
  AQSHF
Publikohet lista e projekteve të vitit 2019 në ushtrim të punës dhe veprimtarisë së AQSHF-së, si dhe procedurat publike konkurruese të realizuara gjatë 12 muajve të fundit.
I. Lista e projekteve të vitit 2019 në ushtrim të punës dhe veprimtarisë së AQSHF-së:

Me Vendim Nr 58/1 Datë 19.02.2019, Këshilli Shkencor i AQSHF-së miratoi në pikën 3 të këtij Vendimi planifikimin e shpenzimeve në zërin 604 (projekte) për vitin 2019 si më poshtë.

1. Projekti: Shyqyri Sako
Ekspozitë e piktorit të filmit Shyqyri Sako e organizuar në bashkëpunim me COD, me vlerë 120000 lekë.

2. Projekti Video Instalacioni
Video instalacion artistik në hollin e AQSHF-së me vlerë 200.000 lekë

3. Projekti ERG.
Një projekt i programit Erasmus sjell në AQSHF studentë dhe profesorë nga Shkolla e Artit në Bruksel me vlerë 80.000 lekë.

4 Projekti Rome Itali
Shfaqje 7 filma shqiptarë në Casa di CInema, Romë. Festivali ALBANIA, SI GIRA! Portretizimi i Italisë dhe italianëve në kinematografinë shqiptare me vlerë 100.000 lekë.

Totali zëri 604 (projekte) 500.000 lekë


II. Procedurat publike konkurruese të realizuara gjatë 12 muajve të fundit në AQSHF:


Bazuar në Nenin 29 pika 5 e Ligjit 96/43 datë 20.11.2016 "Për prokurimin publik", i ndryshuar, AQSHF ka nisur procedurat e prokurimit me vlerë të vogël me objekt: "Blerje e Ditarit Kinematografik për vitin 2019 dedikuar Kiematografisë shqiptare", me vlerë 560.000 lekë pa TVSH (700.000 lekë me TVSH)
Data e zhvillimit nisi më dt 06.11.2018.

Bazuar në Nenin 29 pika 5 e Ligjit 96/43 datë 20.11.2016 "Për prokurimin publik", i ndryshuar, AQSHF ka nisur procedurat e prokurimit me vlerë të vogël me objekt: "Shërbim, riparim tarrace" me fond limit 508.364 lekë pa TVSH.
Data e zhvillimit ka nisur më 21.05.2019 në adresën www.app.gov.al.
  Arkivi Qëndror
Shtetëror i Filmit

Copyright © 2019
   
  HOME     AQSHF     KUADRI LIGJOR     KINEMAJA     ARKIVA ONLINE