shq   eng
 
 
 
HOME
Faqja kryesore
Funksionimi i AQSHF-së
KUADRI LIGJOR
Ligji për kinematografinë
KINEMAJA
Programi i shfaqjeve
ARKIVA ONLINE
Shih film online
 
AQSHF
  AQSHF
PROGRAMI I TRANSPARENCĂ‹S

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

ARKIVI QENDROR SHTETËROR I FILMITI. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje AP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AP-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së AP-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.aqshf.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e AP-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së AP -së janë:

1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: AP-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e AP-së dhe përkatësisht: : Ligji Nr. 9048, dt. 07.04.2003 “Për Trashëgiminë Kulturore”, i ndryshuar;

Ligji nr. 9386, date 04.05.2005 “Per muzete”; VKM nr. 468, date 09.07.2014 Udhëzim nr. 2, date 18.03.2004 “Për procedurat e levizjes se objekteve te trashegimise kulturore, te luajtshme, me vlera te vecanta, kombetare dhe unikale per ruajtjen, restaurimin, studimin dhe ekspozimin jashte territorit te Republikes se Shqiperise”;
Ligji nr. 9936, dt.06.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”; Ligji nr. 10 296, dt.08.07.2010 “Per menaxhim financiar dhe kontrollin”; Ligji per buxhetin e vitit; Ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”; Ligji nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar; Ligji nr.9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”; Ligji nr. 9720, datë 23.4.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16.09.2010, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9720, datë 23.4.2007 "Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik"; Ligji 10352,datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, i ndryshuar; Ligji nr. 9048 datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore” i ndryshuar; Ligji nr. 9386 datë 04.05.2005 “Për muzetë” i ndryshuar; Ligji nr. 9154, datë 6. 11. 2003 “Për arkivat”; Ligji nr. 9353, datë 03. 03. 2005 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8096, datë 29. 04. 1996 “Për kinematografinë”, i ndryshuar; Ligj Nr. 8576, datë 3.2.2000 “Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 9217, datë 8.4.2004, “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8576, datë 3.2.2000, Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë"; Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”; Ligji nr.35/2016 “Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to”; Strategjia Kombëtare e Pronësisë Intelektuale 2016-2020,


1. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.

2. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).

3. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

4. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
• i plotë;
• i saktë;
• i përditësuar;
• i thjeshtë në konsultim;
• i kuptueshëm;
• lehtësisht i aksesueshëm;
• i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Ministria e Kulturës vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.aqshf.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
• Strukturën organizative të autoritetit publik;
• Tekstet e plota të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente të manualeve ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
• Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
• Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
• Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të punonjësve të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
• Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Ministria e Kulturës ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
• Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e shërbimeve ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e treta;
• Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat tenderuese, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
• Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
• Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
• AP-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
• Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP-ja.


Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS
ARKIVI QENDROR SHTETËROR I FILMIT


Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/
Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Të dhënat për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë.

Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të punonjësve dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve. Neni 7/1/a/d
Organigrama

Misioni i Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit

Sektorët në AQSHF dhe Kontakte të Drejtorit

Rregullore e brendshme e AQSHF-së e miratuar me Vendim Bordi

Struktura e pagave

Tabela përmbledhëse e të dhënave për arsimin, kualifikimet dhe pagat e punonjësve të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë.
1)Menjëherë pas miratimit
2)Përditësohet pas cdo akti emërimi
3)Menjëherë pas daljes së Dekretit apo VKM-së Në faqen zyrtare të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit në menunë “Artikuj”

Në rregulloren e AQSHF-së në faqen zyrtare të AQSHF-së, në menunë “Kuadri ligjor”

Në faqen zyrtare të AQSHF-së: www.aqshf.gov.al

Në faqen zyrtare të AQSHF-së: www.aqshf.gov.al
Drejtoria

Drejtoria

Akte ndërkombëtare
ligje;
akte nën ligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër. Neni 7/1/b


Ligje
Anëtarësime në organizata ndërkombëtare
Statute
Udhëzime
Rregullore
Programe
Marrëveshje
Protokolle
Kalendare të përbashkët
Manuale 1)Menjëherë pas miratimit nga titullari
2)Menjëherë pas miratimit nga titullari
3)Menjëherë pas nënshkrimit
4) Menjëherë pas publikimit Në faqen zyrtare të AQSHF-së në menunë “Kuadri ligjor” Drejtoria

Drejtoria

Drejtoria
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g

Ligji nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”

Format kërkese

Format ankese

Adresë postare:
Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 76/1,
Tiranë 1005

Orari:
E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30
E Premte 08:00 - 14:00

Adresë emaili:
info@aqshf.gov.al

1)Pas miratimit të Programit të transparencës.

2)Menjëherë në rast ndryshimesh
Në faqen zyrtare në menunë “Artikuj” Redaksia

Të dhëna për vendodhjen e zyrave të autoritetit publik,
orarin e punës,
emrin dhe kontaktet
e koordinatorit për të drejtën e informimit.
Neni7/1/ç

Adresa:
Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 76/1,
Tiranë 1005

Orari zyrtar është :
E hënë-E enjte 08:00-16:30
E premte 08:00-14:00

Koordinatori për të Drejtën e Informimit: Eriona Vyshka

E-mail:
info@aqshf.gov.al

1)Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe urdhrit të caktimit të Koordinatorit.
Në faqen zyrtare të Ministrisë së Kulturës dhe në menunë “Programi i transparencës”

Mekanizmat monitorues;
raporte auditi;
dokumentet me tregues performance
Neni7/1/dh
Raporte Analize

Raporte Vlerësimi

Raporte Auditimi nga Ministria e Kulturës

Programi i Edukimit 2018

Programi i Kinematekës 2018

Tarifat e shërbimeve

Tregues performance
1)Menjëherë pas depozitimit në institucion

2)Menjëherë pas publikimit

3)Nëntor i cdo viti Në faqen zyrtare të AQSHF-së, në menunë “Artikuj”

Buxheti Neni 7/1/e Buxheti 2015, 2016, 2017

1)Pas miratimit të Ligjit për Buxhetin

Në faqen zyrtare të AQSHF-së, në menunë “Kuadri ligjor” Financa

Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat e tjera konkurruese Neni 7/1/ë Regjistri i prokurimeve

Ligji “Per prokurimin publik” nr.9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar 1)Menjëherë pas dërgimit në APP Në faqen zyrtare të AQSHF-së në menunë “Artikuj” Drejtoria
Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standartet për cilësinë e shërbimit Neni 7/1/f Publikime lidhur me testime për vende pune

Thirrje për projekt propozime
1)Menjëherë pas daljes së rezultatit
2)Menjëherë pas miratimit
3)Në mënyrë periodike Në faqen zyrtare të AQSHF-së: www.aqshf.gov.al
Drejtoria


Mbajtja e dokumentacionit nga AP Neni 7/1/h Rregullore e brendshme
Ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”
1)Pas miratimit të rregullores
Në faqen zyrtare të AQSHF-së: www.aqshf.gov.al
Drejtoria
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8
të këtij ligjit nr.119/2014.
Neni 7/1/i Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
1)Cdo tre muaj sipas parashikimeve në Ligjin nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” Në faqen zyrtare të AQSHF-së: www.aqshf.gov.al
Koordinatori për të drejtën e informimit


V. PUBLIKIMI


Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, AP-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit [www.aqshf.gov.al] dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.

  Arkivi Qëndror
Shtetëror i Filmit

Copyright © 2022
   
  HOME     AQSHF     KUADRI LIGJOR     KINEMAJA     ARKIVA ONLINE